ഫാക്ടറി ടൂർ - Wenzhou Chenguang ഗ്രൂപ്പ് Chenliang പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.
nybjtp

ഫാക്ടറി ടൂർ

c3486e13-903b-46a9-afa5-7d7457853d33
ഏകദേശം 3
ഫാക്ടറി5
ഫാക്ടറി6
ഫാക്ടറി7
ഫാക്ടറി8
ഫാക്ടറി9
ഫാക്ടറി10
ഫാക്ടറി25
ഫാക്ടറി12
ഫാക്ടറി13
ഫാക്ടറി14
ഫാക്ടറി52
ഫാക്ടറി16
ഫാക്ടറി39
ഫാക്ടറി18